Konfidencialitātes

un datu aizsardzības politika
Lai sniegtu pakalpojumus interneta vietnē www.baibasturite.com visefektīvākajā veidā (turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs) vāc, apstrādā un izmanto noteikta veida informāciju par pakalpojuma saņēmējiem (turpmāk – Pakalpojuma ņēmējs).

Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt Pakalpojuma ņēmēja personas datus papīra vai elektroniskā formā, telefoniski vai veicot video zvanu. Neatkarīgi no Pakalpojuma ņēmēja personas datu apstrādes veida, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Pakalpojuma ņēmēju, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija, kā arī cita informācija, kuru Pakalpojuma sniedzējs lūdz sniegt, lai pakalpojuma sniegšana būtu iespējama.

Pakalpojuma sniedzējs veic saziņu ar Pakalpojuma ņēmēju, izmantojot viņa norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

TIESISKAIS PAMATS

Fizisku personu privātumu un personas datu aizsardzību paredz piemērojamie tiesību akti – Latvijas Republikas likumi un tiem pakārtotie tiesību akti, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula jeb VDAR), kā arī citi piemērojamie tiesību akti.

Ja Jūs kā Pakalpojuma ņēmējs nepiekrītat Pakalpojuma sniedzēja Privātuma un datu aizsardzības politikai, lūdzu nekavējoties pārtraukt lietot mājaslapā piedāvātos pakalpojumus.

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu sniegt kvalitatīvu pakalpojumu un noslēgt līgumu ar Pakalpojuma ņēmēju par Pakalpojuma sniegšanu.

Apmeklējot mājaslapu pirmo reizi, mājaslapā parādās ziņojums par to, ka tajā tiek izmantotas sīkdatnes un Jums tiek piedāvāts iepzīties ar Privātuma un konfidencialitātes politiku. Uzpiežot pogu PIEKRĪTU, Pakalpojuma ņemējs apliecina, ka ir iepazinies ar Privātuma un datu aizsardzības politiku. Pirms iegādādāties kādu no Pakalpojumiem mājaslapā, Pakalpojuma ņēmējam ir jāizdara atzīme, ka viņš ir iepazinies ar mājas lapas Privātuma un datu aizsardzības politiku.

PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes (cookies) ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, u.c.) saglabā lietotāja iekārtā (datorā, viedtālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Tās tiek izmantotas, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Sīkdatnes katrai apmeklētajai mājaslapai ļauj atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi. Lietotājs var atļaut vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas mājaslapas funkcijas.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Mēs izmantojam obligātās, funkcionālās un analītiskās sīkdatnes:

- Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

- Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

- Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlējies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus. Arī analītiskās sīkdatnes identificē iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem pārvalda trešās personas datu, piemēram, Google Adwords.

Kādiem mērķiem pakalpojuma sniedzējs izmanto sīkdatnes?

Pakalpojuma sniedzējs izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mājaslapas lietošanas pieredzi un sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu.

Kā apstiprināt vai atteikties no sīkdatnēm?

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes pilnvērtīga lietošana nav iespējama.

DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

Pakalpojuma sniedzējs:

· apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

· apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

· apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

PAKALPOJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS

· Tikt informētam par to, kā Pakalpojuma sniedzējs apstrādā un izmanto Jūsu personas datus

· Pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus Pakalpojuma sniedzējs par Jums glabā

· Atsaukt piekrišanu datu apstrādei, pieprasīt labot vai dzēst pilnībā Jūsu datus paziņojot par to jebkurā brīdī

Kādos gadījumos personas dati tiek izpausti trešajām pusēm?

Pakalpojuma sniedzējs neizpauž personas datus trešajām personām vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
  • saskaņā ar personas, kuras dati tiek nodoti, skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām, vai pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī pakalpojuma sniedzēja likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi pakalpojuma sniedzēja likumīgās intereses.

Kādos gadījumos personas dati var tikt nodoti trešajām valstīm?

Pakalpojuma sniedzējs nenodod personu datus trešajām valstīm (tas ir, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), ja vien tas nav tieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu trešajā valstī vai ar pakalpojumu saņemšanu no trešajām valstīm.

Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

Pakalpojuma sniedzējs glabā un apstrādā fizisko personu datus, kamēr:

  • tiek izpildītas līguma saistības;
  • kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus apstrādāt vai glabāt;
  • attiecīgā persona, kuras datu apstrāde tiek veikta, neatsauc savu datu apstrādi.


Brīdī, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, personas dati vairs netiek apstrādāti un tiek dzēsti

CITI NOTEIKUMI

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām un maksājumu pieņemšanas sistēmām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību.

Pakalpojuma sniedzējs var veikt grozījumus Privātuma un datu aizsardzības politikā. Ar to jaunāko versiju var iepazīties mājaslapā sadaļā footer (katras lapas apakšējā daļā).

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un sniedz informāciju, ko var apkopot par saprātīgiem līdzekļiem. Personas iebildumu gadījumā Pakalpojuma sniedzēja veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

PĀRZINIS UN KONTAKTI

Privātuma un datu aizsardzības politikas Pārzinis ir Pakalpojuma sniedzējs – SIA VEDMIR.
Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu vai citiem privātuma vai datu aizsardzības politikas jautājumiem, lūdzam sazināties ar mums info@baibasturite.com.

2020 © Baiba Sturite

Jums ir jautājums?

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu un es atbildēšu jums tuvākajā laikā
Uzrakstīt ziņu
Aizpildiet lūdzu formu, lai uzdotu savu jautājumu